Gezondheid & Veiligheid

Afspraken

Als school hebben we een aantal afspraken met elkaar om de sfeer binnen en buiten de school prettig en veilig te houden:

 • We accepteren elkaar.
 • We lachen met elkaar, niet om elkaar.
 • We gaan met elkaar en met elkaars spullen om zoals we willen dat er ook met ons en met onze spullen omgegaan wordt.
 • We helpen anderen om zich aan de afspraken te houden.

Naast deze afspraken hebben we op school ook regels voor team, kinderen en ouders:

 • We komen op tijd op school.
 • We mogen met toestemming op de gang zijn. In de gangen zijn we stil en lopen we rustig.
 • Op de trappen lopen we aan de rechterkant.
 • We luisteren naar elkaar.
 • We werken netjes.
 • Er mogen maximaal 2 kinderen per klas op de gang werken.
 • De regels van de school gelden ook tijdens de overblijf.
 • Kinderen mogen maar 5 minuten nablijven, als zij langer in de klas moeten blijven moeten de ouders daarover worden ingelicht.
 • Rommel ruimen wij op (ook de rommel van een ander).
 • We nemen geen speelgoed mee van thuis.

Schoolarts

Onze schoolarts heeft zitting in het GG & GD – gebouw. Alle kinderen krijgen rond hun vijfde jaar een oproep voor een algemeen lichamelijk onderzoek. Inentingen vinden bij 4, 9 en 12 jaar plaats. U wordt tijdig geïnformeerd.

Indien nodig, kunt u tussentijds een bezoek aan de schoolarts brengen. Ook de leerkrachten kunnen dit voor u regelen. De school en de schoolarts wisselen relevante informatie uit.

GG & GD
Magalhaensplein 2
1057 VG Amsterdam
tel.: 020 5555723

Zo nodig worden kinderen omstreeks hun vijfde verjaardag logopedisch gescreend. Dit gebeurt op school door een logopedist van de GG&GD.

De logopedist beoordeelt niet alleen taalbegrip, taalgebruik, articulatie, maar ook stem, ademhaling, mondgedrag, luisterhouding en gehoor. Wanneer hij of zij hierbij bijzonderheden of problemen aantreft, wordt met leerkracht en ouders besproken of verdere behandeling wenselijk is.

Schooltandarts

Als u voor uw kind geen tandarts hebt, kunt u gebruik maken van de diensten van de schooltandarts. Tweemaal per jaar komt deze de leerlingen, die toestemming van hun ouders hebben, op school controleren. De behandeling vindt plaats in het behandelcentrum:

Tandarts Puck Portengen
Marius Bauerstraat 30
1062 AR Amsterdam
tel.: 020-6166332(te bereiken met bus 18)

Vertrouwenspersonen

Op de Meidoorn zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Tessa Koesen en Cynthia Scherpenisse. Zij zijn er voor kinderen, ouders en collega’s. Je kunt met hen praten als je problemen of klachten hebt en daar bijvoorbeeld niet met de leerkracht over kunt of wil praten. Het gesprek is altijd in vertrouwen en zij zullen nooit iets doen zonder overleg en instemming van de betrokkenen.

Zij zullen meedenken en proberen om te helpen of een oplossing te bedenken en als dat niet lukt, kijken waar je het beste naar toe kunt gaan. Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich in de groepen 3 t/m 8 voor en vertellen zijn kort met wat voor soort zaken kinderen bij hun terecht kunnen (o.a. pesten, als je verdrietig bent of je zorgen maakt).

informatiefilmpje interne vertrouwenspersoon scholen

Externe vertrouwenspersoon

De Stichting Amsterdam West Binnen de Ring beschikt ook over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:

Mevrouw Ingrid van Wezel
Telefoon: 06-55326539
E-mail: i.vanwezel@chello.nl

Zij kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

Meer informatie op de site van de AWBR.

Anti-pest beleid

Een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee is een school nooit klaar. Onze school hanteert een eigen anti-pestaanpak, die uitgaat van een set regels, die in een bepaalde frequentie worden besproken met de leerlingen. Dit zijn regels /afspraken, die voor de hele school gelden en elk schooljaar herhaald worden, bijvoorbeeld: we noemen elkaar bij de gewone naam. Op het moment dat een regel besproken wordt in de groepen hangt deze regel ook in de gangen van de school. Tessa Koesen en Cynthia Scherpenisse zijn behalve vertrouwenspersoon ook anti-pest coördinator op school. Zij zorgen ervoor dat de aanpak van pestgedrag door de hele school heen up-to-date blijft en consequent gehanteerd wordt. Zij ondersteunen leerlingen, ouders en collega’s hierin. 

In dit protocol staat beschreven hoe we zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school. 

Luizen

Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Wij benadrukken dat schaamte over luizen niet nodig is en dat wij in samenwerking met ouders hoofdluis effectief willen bestrijden. Ondanks ons beleid en de zorg die wij eraan besteden, bent u als ouder eindverantwoordelijk.
In de eerste week na elke vakantie worden zowel de kinderen als de leerkrachten gecontroleerd op luizen. De luizencontrole wordt gedaan door ouders uit elke groep en gebeurt buiten het klaslokaal. Indien er op school bij een kind neten en/of hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u gebeld en gevraagd of het mogelijk is voor u om uw kind op te halen en te behandelen.
Indien er thuis bij een kind neten en/of hoofdluis geconstateerd wordt, is het belangrijk dat de ouders de school en de ouder(s) van vriendjes/vriendinnetjes waarschuwen om verdere verspreiding te voorkomen.

Meningen verschillen over het behandelen van luizen. Op school kiezen wij ervoor om niet te kammen, maar grondig te controleren. Op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis kunt u veel informatie vinden over het controleren op luizen en de beste remedie.

Als er hoofdluis heerst, dan is een effectieve aanpak nodig. In ons luizenprotocol dat u hier kunt downloaden vindt u alle informatie over hoofdluis, de aanpak, de taken van ouders en de school.

Let op: het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken is achterhaald en niet langer nodig. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om luizen op te lopen.

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht van u kind dan wel de schoolleiding aan te spreken. Als u vindt dat uw klacht door ons op school niet naar behoren wordt opgepakt of is opgelost, dan is er een aantal stappen dat u kunt ondernemen. U vindt deze stappen in het Klachtenprotocol.

Meer informatie op de site van de AWBR.

Privacy en leerlinggegevens

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht AWBR de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen.

Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen

Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling).

Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegengegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school.

In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.

Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in haar bezit hebben. Het gaat hierbij om:
• Medische dossiers vallend onder het beheer van de schoolarts maken geen onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys;
• Overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien;
• De leerlingdossiers, die worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd;
• Het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers;
• School kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden.

Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders

Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.

Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers

Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid).

Hoe gaan wij om met sociale media

Met betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ opgesteld dat alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle AWBR-scholen worden leerlingen onderwezen in de omgang met sociale media. Zie onderstaand kader met de richtlijnen.

Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van foto’s en films.

Het is op de AWBR-scholen gebruikelijk dat er tijdens de lessen filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt.

Af en toe worden er foto’s/film opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal. Als een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als hun kind gefilmd wordt voor privédoeleinden. Hierbij valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan dient er vooraf toestemming te zijn van de directie van onze school.

Het maken van foto’s of filmopnamen van een leerling door (een medewerker van) AWBR geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder geval eens per schooljaar aan ouders gevraagd. Ook bij de inschrijving van een leerling wordt hier toestemming voor gevraagd.

Wat vragen wij van ouders

Ouders maken graag foto’s en filmpjes van de kinderen op school en tijdens excursies. Wij vragen aan alle ouders er rekening mee te houden dat niet alle ouders, leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden. Let op: ook voor foto’s die door u (ouders) onder schooltijd worden gemaakt geldt de nieuwe wet (AVG). Publicatie is alleen toegestaan als u toestemming heeft van de andere mensen die zijn afgebeeld. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer u een foto plaatst in een besloten Facebookgroep.

 

Corona of griep

In dit griepseizoen zijn er best veel snotterende collega’s en kinderen. En er duiken her en der Coronabesmettingen op. Het advies is nog steeds: doe een zelftest als je klachten hebt die bij Corona passen en blijf thuis bij een positief testresultaat. 5 dagen in quarantaine en na 24 uur klachtenvrij mag je weer de straat op. Niet klachtenvrij mag je na 10 dagen uit quarantaine. Ik stuur de beslisboom van Boink mee waarmee je makkelijk kan bekijken wanneer je thuis moet blijven.

Zelftesten kan je gratis ophalen bij Dieke en/of Rob.

Beslisboom alle leeftijden – BOinK AJN RIVM_ 07072022 (2)