Ouderparticipatie

Ouderbijdrage

Klassenouder

Een klassenouder op de 10e Montessorischool kan op een aantal terreinen een waardevolle rol spelen in de ondersteuning van de groepsleerkracht. Uitgangspunt bij deze hulp is, dat de ondersteuning (inhoudelijk, dan wel praktisch) altijd plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.De rol van de klassenouder hangt af van de behoeftes van de ouders van de groep en van de wisselwerking tussen de klassenouder en de leerkracht.
School kan geen klassenouders aanstellen. De leerkracht zal aan het begin van het schooljaar een oproep doen voor een klassenouder. Mocht daar geen reactie op komen, dan is er gewoon geen klassenouder dat jaar.

De terreinen waarop de klassenouder een rol kan spelen zijn:

1. De contacten tussen de ouders bevorderen en de gang van zaken op school uitleggen. Vooral in de onderbouw is dat een belangrijke rol.

2. Een rol spelen in de voorbereiding en de uitvoering van buitenschoolse activiteiten b.v.:

 • ouders regelen om mee te gaan naar een activiteit en afstemmen wat de rol is van de ouders die meegaan.
 • regelen van spullen voor de klas (b.v. spelmateriaal, naamkaartjes)

3. Een rol in de voorbereiding van ondersteuning naar de klas toe (b.v. Leesouder)

 • overleg met de groepsleerkracht over het doel en de inhoud van de ondersteuning
 • ouders vragen als Leesouder, Rekenouder etc.
 • coördineren van het rooster. Wanneer komt wie?

4. Een rol in de voorbereiding en de uitvoering van activiteiten binnen de school (b.v. Sinterklaas)

 • overleg met de groepsleerkracht over doel en inhoud van de activiteit
 • ouders vragen om deel te nemen aan een activiteit

De klassenouder is het aanspreekpunt voor de groepsleerkracht. Vanuit de informatie en de sturing die de groepsleerkracht geeft kan de klassenouder veelal organisatorische zaken op zich nemen om de groepsleerkracht te ontlasten.De klassenouder heeft uiteraard regelmatig even contact met de groepsleerkracht. Alle ondersteunende werkzaamheden worden op basis van vertrouwelijkheid voorbereid en uitgevoerd.

Helpen

Hulp van ouders kunnen we altijd gebruiken! Dat kan zijn in een formele rol als lid van de Medezeggenschapsraad of van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op bestuursniveau. Maar dat kan ook bij andere activiteiten.

 • Soms is er hulp op projectbasis nodig, bijvoorbeeld bij het organiseren van het Grote Zomerfeest of het opvangen van kerstversiering. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de OR.
 • Maar er is ook structurele hulp nodig: bijvoorbeeld bij het bemensen van de bibliotheek of bij het voorlezen in een groep of bij het lezen of rekenen met kleine groepjes kinderen. De directeur of de IB-ers kunnen u hier verder in begeleiden.
 • Andere keren hebben we speciale expertise nodig, zoals bij het bespreken van een verbouwing of bij het ontwerpen van een nieuw schoolplein. Daarvoor doen we oproepen in de nieuwsbrief.
 • Voor de TSA hebben we een ouderdenktank die we mailen als we nieuwe activiteiten willen aanbieden en uw netwerk nodig hebben.
 • Bij projecten zullen we u soms vragen iets over uw werk te vertellen, als dat net mooi binnen het thema past (bijvoorbeeld een moeder die bij een bank werkt, en die iets vertelt in de Week van het Geld).

En tenslotte zijn er ook ouders die ons gewoon mailen als ze een goed idee hebben. En dat horen we graag! Via directie@10emeidoorn.nl kunt u ons altijd bereiken!

Ouderbijdrage

De leden van de ouderraad steken veel energie en tijd in de organisatie om de kinderen leuke onvergetelijke ervaringen te bieden. Van u als ouders vragen wij een dringende bijdrage. Een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te bekostigen. Want zonder uw geld zijn al deze activiteiten niet mogelijk! En helpende handen voor de uitvoering van al deze leuke activiteiten; aantrekkelijke, verzorgde en soepel verlopende feestelijkheden zijn zeer welkom.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de start van het schooljaar bepaald door OR en MR in overleg met de directie. U krijgt hierover in oktober/november een mail met met daarin een betaallink. U kunt dan in 1 x of in delen via de bank betalen. Gebruik aub de link. Dit is handig voor de administratie van de Ouderraad  Als uw kind in groep 8 zit, is de ouderbijdrage lager omdat u dan het kamp apart betaalt.

School en Ouderraad willen graag van elke ouder die het kan betalen de € 25,- voor het schoolreisje ontvangen. Het andere deel blijft vrijwillig. Voor alle duidelijkheid: elk kind gaat mee op schoolreisje.

Stadspas

Als u een Stadspas heeft betaalt de gemeente Amsterdam de ouderbijdrage. Om dit te regelen kunt u bij Dieke de Stadspas van uw kind laten scannen. De ouderraad ontvangt de ouderbijdrage dan van de gemeente. Dit heeft geen gevolgen voor de scholierenvergoeding. Meer info via deze link.

Medezeggingsschapraad (MR)

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel, ouders en kinderen. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De MR in het onderwijs is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Die inspraak is bij de wet geregeld in het reglement van de Wet op de Medezeggenschap.

Zo heeft de school / het bestuur instemming en/of advies nodig bij beleidszaken als:

 • veiligheid en gezondheid op school
 • verandering van de grondslag van de school
 • aanstelling en ontslag van personeel
 • formatieplan / bestuursformatieplan
 • beleidsplannen

Verder kan de MR over al het reilen en zeilen van de school gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen bij het bestuur. Op de Meidoorn bestaat de MR uit 4 ouders en 4 leerkrachten, die door respectievelijk de ouders en het team zijn gekozen.

De ouders die dit jaar in de MR zitten zijn:
Hylke Niermeijer, voorzitter – ouder van Boele (BB2) en Lieve (TB3)
Petra Grubic Wirtz – moeder van Emma (TB2)
Serkan Kose – vader van Nuri (MB1)
Stani Michiels – vader Idas (OB2) en Zeno (MB3)

De leerkrachten zijn:
Samantha Meester (BB)
Karin van der Valk (MB)
Mathijn van Dijk (BB)
Koen de Rook (BB)

Uit een gezin mag slechts één ouder zich kandidaat stellen. Indien er verkiezingen worden uitgeschreven mag elke ouder op school een stem uitbrengen.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en worden in school gehouden. De notulen zijn beschikbaar op ons netwerk en via de MR leden. Na elke vergadering wordt in de nieuwsbrief gemeld waar over gesproken is. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de MR kunt u contact opnemen via: mrmeidoorn@gmail.com.

Het Medezeggenschapsreglement van de MR op de Meidoorn vindt u hier. Het huishoudelijk reglement van de MR kunt u hier bekijken.

Het kan voorkomen dat de MR besluit om een vergadering of een deel van een vergadering niet openbaar te laten zijn. De directie woont op uitnodiging van de MR-leden de vergadering bij. Zij hebben hierbij een informatieve en adviserende rol.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De agenda en notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd. De GMR is te bereiken via gmr@awbr.nl

Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. De ouderraad organiseert alle extra activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Montessoridag en het Eindejaarsfeest op school. Deze raad vergadert een aantal keren per schooljaar op school. Met de ouderraad kunnen allerlei zaken betreffende de feestelijke activiteiten in de school besproken worden. De vergaderingen zijn openbaar. We zijn ons bewust dat we te maken hebben met drukke ouders. Maar samen kunnen we de school nog beter en leuker maken.

Belangrijke taken van de ouderraad zijn:

 • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage voor de extra activiteiten
 • het bespreken van, meedenken over en organiseren van de festiviteiten op school
 • financieren van de schoolreizen en uitstapjes (bv. Artis, museumbezoek, boerderijbezoek) en van festiviteiten (bv. Sinterklaas, Kerst, Montessoridag, het Grote Zomerfeest, afscheidsavond)
Ouderbijdrage

De leden van de ouderraad steken veel energie en tijd in de organisatie om de kinderen leuke onvergetelijke ervaringen te bieden. Van u als ouders vragen wij een dringende bijdrage. Een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te bekostigen. Want zonder uw geld zijn al deze activiteiten niet mogelijk! En helpende handen voor de uitvoering van al deze leuke activiteiten; aantrekkelijke, verzorgde en soepel verlopende feestelijkheden zijn zeer welkom.

U kunt contact met de ouderraad opnemen via ouderraadmeidoorn@gmail.com.