Schoolplan

Elke vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld. Hierin werken wij in hoofdlijnen onze beleidsvoornemens voor de komende periode uit. Ook de beleidsvoornemens van het schoolbestuur, vastgelegd in het strategisch beleidsplan AWBR worden hierin meegenomen.

Deze beleidsvoornemens gaan over:
– leeropbrengsten
– het onderwijsaanbod
– zorg voor leerlingen
– integraal personeelsmanagement
– materieel beleid
– financieel beleid
– kwaliteitsbeleid

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij.

Zowel het vierjarig schoolplan als het jaarlijkse schoolplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

 

Download schoolplan 2015-2019 (xls)  
Download schooljaarplan 2017-2018 (xls)