Ouderpartcipatie

Op praktisch elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is wettelijk verplicht. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR.

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.

Sinds 1 augustus 2007 valt het schoolbestuur niet meer onder het stadsdeel maar is verzelfstandigd en gefuseerd. Onder het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) vallen alle openbare basisscholen binnen de (voormalige) stadsdelen de Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark.

Aan onze school is ook een ouderraad (OR) verbonden. Deze raad vergadert een aantal keren per schooljaar op school. Met de ouderraad kunnen allerlei zaken betreffende de feestelijke activiteiten in de school besproken worden. De vergaderingen zijn openbaar.