Organisatie van het onderwijs

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het vinden van een plaatsje in de groep. In de middenbouwgroepen heerst een andere sfeer dan in de onderbouw, ook al zijn de principes en uitgangspunten van het onderwijs natuurlijk dezelfde. In de tussenbouw borduren we voort op wat de kinderen in de middenbouw geleerd hebben. Ook hier staan de basisvaardigheden: lezen, taal, rekenen en schrijven centraal. In de bovenbouw heerst een duidelijke werksfeer, waarbij gezamenlijkheid en creativiteit niet vergeten worden.

VoorschoolOnderbouw (Groep 1/2)Middenbouw (Groep 3/4)Tussenbouw (Groep 5/6)Bovenbouw (Groep 7/8)DenklabMini DenklabBewegingsonderwijsBeeldende VormingMuziekonderwijs

Voorschool

 

De Meidoorn beschikt over een voorschool. Een voorschool is een peuterspeelzaal die met een educatief programma werkt. Dit betekent dat peuters in hun spel gestimuleerd worden, dat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op de Meidoorn wordt gewerkt met het educatieve programma Uk & Puk.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar hartenlust spelen in de verschillende speelhoeken van de voorschool. Ze knutselen, maken muziek, lezen samen prentenboeken, spelen buiten, komen gezellig samen in de kring, en nog veel mee. De opbouw van het programma geeft kinderen de nodige structuur; ze weten wat ze kunnen verwachten. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en staan peuters meer open voor nieuwe ervaringen. De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en is gevestigd in hetzelfde gebouw.

Op de voorschool zijn plaatsen van 2 of 4 ochtenden, of 2 of 4 middagen. Na inschrijving wordt duidelijk wat voor uw kind mogelijk is. Op de groep zitten maximaal 12 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers, zodat er voldoende aandacht en begeleiding voor ieder kind is op zijn/haar niveau.

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol op de voorschool. Er wordt regelmatig met u besproken hoe het met uw kind gaat. U wordt goed op de hoogte gehouden over het programma op de voorschool en u doet mee met de groep van uw kind.

Uk & Puk
Uk & Puk is een totaalprogramma. Dat betekent dat de activiteiten op de voorschool  spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Het draait bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Oudercontactmedewerker
De oudercontactmedewerker vervult een brugfunctie tussen ouders en de voor- en vroegschool. U wordt als ouder uitgenodigd deel te nemen aan diverse activiteiten. Onder andere aan het VVE Thuisprogramma: tijdens groepsbijeenkomsten geven de pedagogisch medewerkers en oudercontactmedewerkers informatie over het thema waarmee op de voorschool gewerkt wordt, plus materiaal en tips voor activiteiten om thuis met uw kind te doen. Ook organiseert de oudercontactmedewerker informatieve bijeenkomsten over allerlei onderwerpen, zoals taalontwikkeling, gezonde traktaties en EHBO voor kinderen. In samenwerking met de OuderKindAdviseur op school zijn er, inspelend op de behoefte van ouders, bijeenkomsten rond opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

Informatie en inschrijving voorschool
– Dagelijks op de voorschool, graag eerst bellen voor een afspraak (06 – 506 76 239)
– Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:30 uur en 12:30 uur, bij voorkeur op afspraak, op het centraal bureau van AKROS: Balboastraat 20 B-4, 020 589 33 72.

voorschool 3   voorschool 2   voorschool 1

 

Onderbouw

 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het vinden van een plaatsje in de groep. Sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht.
In de klas heeft alles een vaste plaats, zodat de kinderen zelfstandig hun weg kunnen vinden en ook weten hoe er opgeruimd moet worden.

In de groep staan kasten waaruit de kleuters zelf hun werkjes mogen kiezen. Er is veel Montessori-materiaal aanwezig waarmee de kinderen zich voorbereiden op lezen, rekenen en schrijven.

Zo wordt de pengreep geoefend en hebben wij werkboekjes samengesteld waar kinderen het voorbereidend schrijven in oefenen. Wij gebruiken het eerste oefenboekje van de methode Pennenstreken. Op het digibord wordt ook aan voorbereidend schrijven gewerkt.

Het lezen wordt gestimuleerd met leeskisten waaruit wordt voorgelezen. Met schuurpapieren letters en cijfers leren de kinderen een groot aantal symbolen. Om de woordenschat uit te breiden, wordt gewerkt met o.a. Ko-flexibel en eigen thema’s..

Om richting te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor het jonge kind volgen wij de kinderen door middel van de leerlijnen (waaronder taal- en rekenleerlijnen) in Parnassys. Daarnaast werken wij met ‘Zien!’[1] dat ons een beter en sneller inzicht kan verschaffen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij nemen geen Cito-toetsen af in de onderbouw.

De school verleent de kinderen ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsproblemen.

Middenbouw

 

In de Middenbouw is het werken meer taakgericht. Er wordt hard gewerkt aan zelfstandigheid en het leren plannen van het werk. In groep 3 staat het lezen centraal.

Gebruikte methodes:
– Veilig Leren Lezen (groep 3)
– Jippie (begrijpend lezen, groep 3 en 4)
– Speurneus en Lezen in Beeld (begrijpend lezen groep 4)
– Reken zeker
– Taal op maat
– Spelling op maat
– Pennenstreken (schrijfonderwijs)

In groep 4 worden ook de tafels geleerd.

We werken vanaf groep 3 met themakisten. De leerkrachten geven vanuit de thema’s algemene lessen over biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

In de middenbouw mogen de kinderen (op eigen initiatief) een spreekbeurt en een leesbeurt/boekbespreking houden.

De Cito toetsen die in deze bouw afgenomen worden zijn:

  • Drie Minuten Toets (DMT)[1]
  • Spelling
  • Rekenen en Wiskunde (R&W)

Tussenbouw

 

In de tussenbouw gaan we verder op wat de kinderen in de middenbouw geleerd hebben.
Hier staan de basisvaardigheden: lezen, taal, rekenen en schrijven centraal.

Gebruikte methodes:

– Lezen in Beeld en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
– Reken Zeker
– Taal op maat
–  Spelling op maat

In de tussenbouw starten de kinderen met Engels. We gebruiken de methode Take it easy.

De tussenbouw werkt met Topondernemers, een nieuwe werkwijze voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen toetsen over de topografie van Nederland.

Er wordt ook gewerkt met Blits. Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnenBte lezen, verwerken en begrijpen. De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-entreetoetsen en de verschillende eindtoetsen.

Alle kinderen van de tussenbouw moeten een boekbespreking houden. Daarnaast wordt een werkstuk gemaakt en een spreekbeurt gehouden. Voor de kinderen in groep 5 is het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt vrijwillig.

In groep 6 beginnen de leerlingen met verkeerslessen en leren ze een eigen tuintje bijhouden in de schooltuinen.

Aan het eind van groep 6 doen de kinderen mee met de CITO-entreetoets voor intern gebruik. De overige Cito toetsen die in deze bouw afgenomen worden zijn:

  • Drie Minuten Toets (DMT)
  • Spelling
  • Rekenen en Wiskunde (R&W)

Bovenbouw

 

In de Bovenbouw heerst een duidelijke werksfeer als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Kinderen hebben geleerd om taakgericht en geconcentreerd te werken. Zelf de dag indelen is een vaardigheid die de meeste kinderen onder de knie hebben.

Gebruikte methodes:

– Take it Easy (Engels)
– Lezen in Beeld (begrijpend lezen)
– Nieuwsbegrip (begrijpend lezen, facultatief)
– Reken Zeker
– Taal op maat
– Spelling op maat.

Daarnaast werken de leerlingen met de methode voor studievaardigheden genaamd Blits. Topografie is een onderdeel van het lessenpakket dat thuis wordt geoefend en op school wordt getoetst.

Ook in de Bovenbouw wordt gewerkt met Topondernemers. Met Topcanon wordt kennis gemaakt met de Nederlandse geschiedenis. Ook worden er verkeerlessen gegeven. Deze lessen worden afgesloten met een theoretisch en een praktisch verkeersexamen.

Alle kinderen in de bovenbouw moeten een boekbespreking en een spreekbeurt houden. Ook maken zij een werkstuk en een boekverslag en moeten daarom lid zijn van een openbare bibliotheek (lidmaatschap is gratis).

In groep 7 doen de kinderen mee met de entree-toets van CITO. In groep 8 doen de kinderen mee met de Cito-eindtoets basisonderwijs. De uitslag van de Cito-eindtoets basisonderwijs komt na plaatsing op het voortgezet onderwijs en speelt dus geen rol in het definitief advies.

De overige Cito toetsen die in deze bouw afgenomen worden zijn:

  • Drie Minuten Toets (DMT)
  • Spelling
  • Rekenen en Wiskunde (R&W)
  • Studievaardigheden (SV)[1]

Denklab

 

Op De Meidoorn is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. Er wordt gewerkt aan het leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren), het leren denken (kritisch en creatief) en het leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen).

De leerkracht van de groep is meer een coach dan een onderwijzer. Het gaat erom dat de kinderen zelf hun talenten en strategiën ontdekken, de leerkracht stuurt bij en stelt vragen om de leerlingen bewust te maken van het leerproces.

Uiteraard wordt in alle klassen aandacht aan deze aspecten besteed maar de ervaring leert dat meer- en hoogbegaafde kinderen daarbij te weinig uitdaging vinden. We hopen dat de bijeenkomsten van het Denklab de kinderen helpt voldoende uitdaging te vinden en gemotiveerd een schoolcarrière te doorlopen.

De intern begeleider bekijkt in samenspraak met de leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen. Niet alle kinderen die zijn aangemeld krijgen een plek. De HB-specialisten van de AWBR beoordelen de aanmeldingen. Er is per locatie plaats voor  maximaal 15 kinderen.

Het Denklab wordt gefinancierd door de AWBR, de leerlingen in deze groep kunnen afkomstig zijn van verschillende scholen van het bestuur. De deelnemende kinderen krijgen een dagdeel in de week les buiten hun eigen klas. Arianne Dobber, een van de HB-specialisten van de AWBR en leerkracht van onze school, leidt Het Denklab.

denklab 1      denklab      denklab

Mini Denklab

 

Op de Meidoorn neemt passend onderwijs een prominente plaats in. Daarom vinden we het belangrijk dit ook te bieden aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het team van de Meidoorn is van mening dat de begaafdheid van een leerling geen vaststaand feit is, maar een interactie tussen aanlegfactoren. Soms is de begaafdheid wel in aanleg aanwezig, maar laat de leerling dit door allerlei factoren nog niet zien. Het is belangrijk om te zorgen dat de aanlegfactoren de kans krijgen tot ontwikkeling te komen. Deze leerlingen moeten o.a. werk op niveau krijgen, zich leren inspannen, goede werk- en leerstrategieën ontwikkelen en de kans krijgen zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken.

In het Mini Denklab krijgen ongeveer 60 leerlingen uit groep 2 tot en met 8 onderwijs op maat en is er gelegenheid om met ontwikkelingsgelijken om te gaan. De domeinen die aan bod komen zijn:
• Leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren)
• Leren denken (kritisch en creatief)
• Leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen)

De betrokken intern begeleider (IB) en de Denklab-deskundige (Arianne Dobber) zullen samen bespreken of de leerling geplaatst kan worden.
Arianne heeft informatief contact met de ouders van de leerlingen aan het begin van het schooljaar waarin de werkwijze en de doelen van het Interne Denklab uitgelegd worden. 4 x per jaar (vóór herfstvakantie, kerstvakantie, meivakantie, zomervakantie) wordt met de leerkracht en de interne begeleider geëvalueerd hoe de ontwikkeling van de leerling is geweest en of het zinvol is de leerling de volgende periode opnieuw in het Mini Denklab te plaatsen.

Bewegingsonderwijs

 

De leerlingen van de onderbouw krijgen bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht in het speellokaal. Dit kan een spel-, muziek-, dans- of gymles zijn. Daarnaast krijgen zij 1x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

De leerlingen van de middenbouw, tussenbouw en bovenbouw krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Voor de gymnastiekles hebben de kinderen een gymzak (bij voorkeur van stof) nodig met hun naam er op. Daarin zit de gymkleding en gymschoenen (beslist geen balletschoenen, want die zolen zijn glad en dus ongeschikt voor de gymzaal).

Om schimmelinfecties te voorkomen is het verplicht om gymschoenen te dragen. Deze gymnastiekschoenen moeten witte zolen hebben i.v.m. strepen op de gymzaalvloer. De kinderen mogen die schoenen niet op straat dragen.

Geef uw kind op de dagen dat het gymnastiek heeft makkelijke kleding aan. Het kind mag in verband met de veiligheid geen sieraden, pet of hoofddoek dragen.

De school is niet verantwoordelijk voor het wegraken van kostbaarheden. Merkt u daarom de spullen van uw kind. Gemerkte eigendommen kunnen gemakkelijk teruggegeven worden. Elke vrijdag dienen de spullen van de gangen mee naar huis te worden genomen.

 

Beeldende Vorming

 

In de groepen 1 en 2 verzorgen de groepsleerkrachten de expressievakken zoals daar zijn: tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. De kinderen van de middenbouw, tussenbouw en bovenbouw krijgen om de week een uur les in beeldende vorming van een vakleerkracht. De vakleerkracht laat in de loop van het schooljaar allerlei materialen en technieken aan bod komen.

 

Muziekonderwijs

 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het geven van muziekonderwijs door een vakleerkracht. Samen met muziekschool Amsterdam en het Concertgebouworkest zijn er wekelijks lessen ontwikkeld die gegeven worden aan alle groepen. Daarnaast geven de groepsleerkrachten muzieklessen.