Medezeggenschapsraad (MR)

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel, ouders en kinderen. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De MR in het onderwijs is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Die inspraak is bij de wet geregeld in het reglement van de Wet op de Medezeggenschap.

Zo heeft de school / het bestuur instemming en/of advies nodig bij beleidszaken als:

  • veiligheid en gezondheid op school
  • verandering van de grondslag van de school
  • aanstelling en ontslag van personeel
  • formatieplan / bestuursformatieplan
  • beleidsplannen

Verder kan de MR over al het reilen en zeilen van de school gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen bij het bestuur. Op de Meidoorn bestaat de MR uit 4 ouders en 4 leerkrachten, die door respectievelijk de ouders en het team zijn gekozen. De ouders die dit jaar in de MR zitten zijn:

Hylke Niermeijer, voorzitter – ouder van Boele (BB2) en Lieve (TB3)
Petra Grubic Wirtz, tsa bestuur – moeder van Emma (TB2)
Serkan Kose – vader van Nuri (MB1)
Stani Michiels – vader Idas (OB2) en Zeno (MB3)

De leerkrachten zijn:
Samantha Meester (BB)
Karin van der Valk (MB)
Mathijn van Dijk (BB)

Uit een gezin mag slechts één ouder zich kandidaat stellen. Indien er verkiezingen worden uitgeschreven mag elke ouder op school een stem uitbrengen.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en worden in school gehouden. De notulen zijn in te zien in een map bij de directie. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de MR kunt u contact opnemen via: mrmeidoorn@gmail.com.

Het Medezeggenschapsreglement van de MR op de Meidoorn vindt u hier. Het huishoudelijk reglement van de MR kunt u hier bekijken.

Data vergaderingen in schooljaar 20162017

Data volgen

Het kan voorkomen dat de MR besluit om een vergadering of een deel van een vergadering niet openbaar te laten zijn. De directie woont op uitnodiging van de MR-leden de vergadering bij. Zij hebben hierbij een informatieve en adviserende rol.