Informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals schooltijden, vrije dagen en vakantie, maar ook hoe u zich kunt aanmelden voor de school en over leerplicht en schoolverzuim. Alles handig op een rij.

SchoolgidsAanmeldenSchooltijdenInlooproosterVakanties en vrije dagenLeerplicht en schoolverzuimSchoolregelsOnderwijsinspectieOuder- Kindadviseur

De schoolgids voor het jaar 2017-2018 is een praktisch document. Het geeft alle informatie die voor leerlingen en ouders van belang is: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap, voor- en naschoolse opvang, overblijven enz.

Maar de schoolgids is meer: In deze schoolgids geeft het team van de Meidoorn u inzicht in hoe het onderwijs op deze school wordt gegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt. En bovendien welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken!

Download Schoolgids

In het schooljaar 2015/2016 is de gemeente Amsterdam gestart  met het Stedelijk Toelatingsbeleid. Het Stedelijk Toelatingsbeleid houdt in dat er één systeem is waarmee kinderen die de vierjarige leeftijd bereiken in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden op ruim 200 Amsterdamse basisscholen. Ouders kunnen zich in één keer aanmelden bij verschillende basisscholen. Meer informatie Toelatingsbeleid leest u op deze website:

www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk/

Als uw kind drie jaar is, ontvangt u informatie over de aanmelding en inschrijving voor de basisschool. U heeft daarna minimaal 6 maanden de tijd om u te oriënteren, scholen te bezoeken en u aan te melden. U meldt uw kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. U moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze is.

 

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en
www.amsterdam.nl/schoolwijzer

De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op de schoolwijzer voor een overzicht. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze school.

De school bepaalt vervolgens in welke groep uw kind geplaatst wordt. Broertjes en zusjes komen niet bij elkaar in de klas. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over wendagen. Tijdens de wendagen mag u als ouder een half uur tot drie kwartier in de klas blijven.

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:
– Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt;
– Het kind heeft een VVE6-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;
– Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
– De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
– Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Voor kinderen met een handicap is nog geen aannamebeleid ontwikkeld.

Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school kunt u zich aanmelden voor een kennismaking.

Woensdag 13 september 2017 ‘s ochtends
Woensdag 11 oktober 2017 ‘s avonds
Woensdag 15 november 2017 ‘s ochtends
Woensdag 17 januari 2018 ‘s avonds
Woensdag 14 februari 2018 ’s ochtends
Woensdag 14 maart 2018 ’s avonds
Woensdag 18 april 2018 ‘s ochtends
Woensdag 16 mei 2018 ‘s avonds
Woensdag 13 juni 2018 ’s ochtends

De kennismakingsochtend is ´s morgens van 10.00-11.00 uur of ´s avonds van 19.30-20.30 uur in de ouderkamer. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: directie@10emeidoorn.nl.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend van 8.30  tot 12.00 uur
middag van 13.30  tot 15.00 uur

woensdag:
ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

De voordeur
gaat om 8.15 uur open.

Op bovengenoemde tijden beginnen de lessen en moeten de kinderen in de klas zijn. Een kind dat om 8.30 uur de school binnenkomt, is dus te laat in de klas.

Kinderen vragen nog wel eens of zij mogen bellen om te vragen of ze na schooltijd met een vriendje mee mogen. Wij vinden dat kinderen vooraf thuis afspraakjes moeten maken.

Vanuit school naar huis bellen mag dan ook alleen om andere, dringende redenen.

Als de kinderen ’s morgens de school binnenkomen krijgen ze een hand. Ook bij de klas begroet de leerkracht de kinderen persoonlijk. Eén keer per week mag u als ouder een kwartiertje de klas in komen om het werk van de kinderen te bekijken (van 8.15 – 8.30 uur).

Download Inlooprooster

Vakanties

Herfstvakantie 23 – 10 – 2017 tot 29 – 10 – 2017
Kerstvakantie 25 – 12 – 2017 tot 7 – 1 – 2018
Voorjaarsvakantie 26 – 2 – 2018 tot 4 – 3 – 2018
Paasvakantie 30 – 3 – 2018 tot 2 – 4 – 2018
Meivakantie 27 – 4 – 2018 tot 6 – 5 – 2018
Hemelvaart 10 – 5 – 2018 tot 13 – 5 – 2018
Pinksteren 21 – 5 – 2018
Zomervakantie 23 – 7 – 2018 tot 2 – 9 – 2018


Teamdagen (alle leerlingen vrij)

Maandag 30 oktober 2017
Maandag 5 februari 2018
Vrijdag 11 mei 2018

Elk kind kan vanaf de dag dat het vier jaar is geworden naar school. Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig. Het kind mag dan niet zonder toestemming afwezig zijn!

Is uw kind ziek of kan het om geldige redenen niet naar school, dan moet u dat voor 8.30 uur telefonisch melden bij Rob Straus (de conciërge) of bij Dieke Kerkhof (administratief medewerkster).

Ongeoorloofd verzuim, waaronder te laat komen, wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

In sommige gevallen is de school verplicht om verlof te geven zoals bijvoorbeeld bij een trouwerij of een overlijden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier. Ook is het mogelijk verlof aan te vragen als het bijvoorbeeld door werk niet mogelijk is in de gebruikelijke vakanties vrij te nemen. Hiervoor moet minimaal vier weken voor de gewenste datum dit aanvraagformulier worden ingediend bij de directie.

De school heeft een aantal regels afgesproken om de sfeer binnen en buiten de school prettig te houden. U vindt de regels in dit document.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Onderstaand vindt u een link naar de powerpointpresentatie van het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd in augustus en september 2015.

Inspectiebezoek 31 aug en 1 september 2015

De ouder- en kindadviseur helpt u met alle vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan slaap- en eetproblemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag en veilig gebruik van internet. Het maakt niet uit waar u mee zit, want u kunt voor bijna alles bij de ouder- en kindadviseur terecht.

De ouder- en kindadviseur:

ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen; hij of zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school, thuis, op een Ouder- en Kindcentrum (OKC) of op een andere locatie in de wijk;

participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het Zorgbreedteoverleg en heeft overleg met de intern begeleider;

werkt nauw samen met de intern begeleider en de leerkrachten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag hebben over een leerling;

zorgt, als er toestemming is van ouders, voor terugkoppeling aan de school over hulptrajecten, zodat de school kan bepalen wat daarvan eventuele gevolgen zijn voor het onderwijsprogramma;

maakt deel uit van ouder- en kindteams waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid; deze expertise wordt ingebracht door de andere ouder- en kindadviseur, jeugdartsen, -verpleegkundigen en -psychologen in het team;

schakelt, in overleg met ouders, specialistische hulp in als dat nodig is;

roept de hulp in van Samen DOEN in de buurt bij gezinnen met meervoudige problematiek, die niet zelfredzaam zijn.

U vindt de adviseur ook bij ons op school. U kunt gewoon op haar afstappen, of bellen voor een afspraak. Onze OKA heet Mary Bruijn.

06-50672850
m.bruijn@oktamsterdam.nl

Elke vrijdagochtend tussen 8.30 – 12.00 uur is zij aanwezig op school.