Informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over de school zoals schooltijden, vrije dagen en vakantie, maar ook hoe u zich kunt aanmelden voor de school en over leerplicht en schoolverzuim. Alles handig op een rij.

AanmeldenSchoolgidsSchooltijdenInlooproosterOudercontactVakanties en vrije dagenLeerplicht en schoolverzuimSchoolregelsOnderwijsinspectieOuder- Kindadviseur

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (oktober/november 2017). U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

brochure Naar de basisschool
brochure Starting primary school
aanmeldformulier

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? Hieronder vindt u de data. De informatiebijeenkomsten zijn ´s morgens van 09.00-10.30 uur. De eerste drie kwartier vertelt de directeur het een en ander over de school en is gelegenheid om vragen te stellen. Daarna krijgt u een rondleiding door kinderen van de bovenbouw.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:directie@10emeidoorn.nl.

Woensdag 17 januari 2018
Donderdag 15 februari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Vrijdag 13 april 2018
Maandag 14 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018
Donderdag 12 juli 2018

NB.Mochten deze data u helemaal niet schikken, neem dan even contact op met school, dan kijken we of samen een ander moment kunnen kiezen.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014 1 november 2017
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014 8 maart 2018
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015 1 juni 2018
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015 2 november 2018

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.bBij ongeveer 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
  die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
  school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.bPas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

De schoolgids voor het jaar 2017-2018 is een praktisch document. Het geeft alle informatie die voor leerlingen en ouders van belang is: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap, voor- en naschoolse opvang, overblijven enz.

Maar de schoolgids is meer: In deze schoolgids geeft het team van de Meidoorn u inzicht in hoe het onderwijs op deze school wordt gegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt. En bovendien welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken!

Download Schoolgids

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend van 8.30  tot 12.00 uur
middag van 13.30  tot 15.00 uur

woensdag:
ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

De voordeur
gaat om 8.15 uur open.

Op bovengenoemde tijden beginnen de lessen en moeten de kinderen in de klas zijn. Een kind dat om 8.30 uur de school binnenkomt, is dus te laat in de klas.

Kinderen vragen nog wel eens of zij mogen bellen om te vragen of ze na schooltijd met een vriendje mee mogen. Wij vinden dat kinderen vooraf thuis afspraakjes moeten maken.

Vanuit school naar huis bellen mag dan ook alleen om andere, dringende redenen.

Als de kinderen ’s morgens de school binnenkomen krijgen ze een hand. Ook bij de klas begroet de leerkracht de kinderen persoonlijk. Eén keer per week mag u als ouder een kwartiertje de klas in komen om het werk van de kinderen te bekijken (van 8.15 – 8.30 uur).

Download Inlooprooster

Wij vinden het van groot belang dat de ouders een goed contact met de leerkrachten, de bouwcoördinatoren en de directie hebben. Ouders kunnen altijd een afspraak van hun kind voor een gesprek na schooltijd. Zij mogen, na afspraak, een kijkje in de klas komen nemen. Samen zijn we partners in de zorg voor de kinderen.

We verwachten van ouders dat zij minimaal drie keer per jaar op uitnodiging op school komen om over hun kind te praten. Dit gebeurt tijdens de tienminuten-gesprekken. Bij het 1e gesprek krijgen de kinderen geen verslagboekje mee. Bij de twee andere tienminuten-gesprekken zal een schriftelijk verslag
de leidraad van het gesprek vormen. U ontvangt ongeveer een week vóór dit gesprek het verslag over de vorderingen van uw kind.

We geven enkele malen per jaar een digitale schoolkrant uit. Elke maand of zo nodig vaker, verschijnt er een nieuwsbrief met daarin alle informatie die op dat moment voor ouders van belang is.

Ouders kunnen ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de school en het onderwijs verrichten, zoals hulp bij feesten, sportdagen, excursies, tussenschoolse activiteiten (TSA), schooltuinbezoek of leeshulp.

Ondanks de informatie die wij verstrekken via de Nieuwsbrief, de schoolgids of de website, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan alle teamleden. Vragen over het onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800-5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 – 15.00 uur, of via www.50tien.nl.

 

 

 

 


Vakanties

Herfstvakantie 23 – 10 – 2017 tot 29 – 10 – 2017
Kerstvakantie 25 – 12 – 2017 tot 7 – 1 – 2018
Voorjaarsvakantie 26 – 2 – 2018 tot 4 – 3 – 2018
Paasvakantie 30 – 3 – 2018 tot 2 – 4 – 2018
Meivakantie 27 – 4 – 2018 tot 6 – 5 – 2018
Hemelvaart 10 – 5 – 2018 tot 13 – 5 – 2018
Pinksteren 21 – 5 – 2018
Zomervakantie 23 – 7 – 2018 tot 2 – 9 – 2018


Teamdagen (alle leerlingen vrij)

Maandag 30 oktober 2017
Maandag 5 februari 2018
Vrijdag 11 mei 2018

Elk kind kan vanaf de dag dat het vier jaar is geworden naar school. Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig. Het kind mag dan niet zonder toestemming afwezig zijn!

Is uw kind ziek of kan het om geldige redenen niet naar school, dan moet u dat voor 8.30 uur telefonisch melden bij Rob Straus (de conciërge) of bij Dieke Kerkhof (administratief medewerkster).

Ongeoorloofd verzuim, waaronder te laat komen, wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

In sommige gevallen is de school verplicht om verlof te geven zoals bijvoorbeeld bij een trouwerij of een overlijden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier. Ook is het mogelijk verlof aan te vragen als het bijvoorbeeld door werk niet mogelijk is in de gebruikelijke vakanties vrij te nemen. Hiervoor moet minimaal vier weken voor de gewenste datum dit aanvraagformulier worden ingediend bij de directie.

De school heeft een aantal regels afgesproken om de sfeer binnen en buiten de school prettig te houden. U vindt de regels in dit document.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Onderstaand vindt u een link naar de powerpointpresentatie van het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd in augustus en september 2015.

Inspectiebezoek 31 aug en 1 september 2015

De ouder- en kindadviseur helpt u met alle vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan slaap- en eetproblemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag en veilig gebruik van internet. Het maakt niet uit waar u mee zit, want u kunt voor bijna alles bij de ouder- en kindadviseur terecht.

De ouder- en kindadviseur:
– ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen; hij of zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school, thuis, op een Ouder- en Kindcentrum (OKC) of op een andere locatie in de wijk;
– participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het Zorgbreedteoverleg en heeft overleg met de intern begeleider;
– werkt nauw samen met de intern begeleider en de leerkrachten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag hebben over een leerling;
– zorgt, als er toestemming is van ouders, voor terugkoppeling aan de school over hulptrajecten, zodat de school kan bepalen wat daarvan eventuele gevolgen zijn voor het onderwijsprogramma;
– maakt deel uit van ouder- en kindteams waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid; deze expertise wordt ingebracht door de andere ouder- en kindadviseur, jeugdartsen, -verpleegkundigen en -psychologen in het team
– schakelt, in overleg met ouders, specialistische hulp in als dat nodig is
– roept de hulp in van Samen DOEN in de buurt bij gezinnen met meervoudige problematiek, die niet zelfredzaam zijn.

U vindt de adviseur ook bij ons op school. U kunt gewoon op haar afstappen, of bellen voor een afspraak. Onze OKA heet Mary Bruijn.

06-50672850
m.bruijn@oktamsterdam.nl

Elke vrijdagochtend tussen 8.30 – 12.00 uur is zij aanwezig op school.