Gezondheid & Veiligheid

Anti-pest beleidVertrouwenspersonenLuizencontroleSchoolartsSchooltandarts

Een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee is een school nooit klaar. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. Onze school hanteert een eigen anti-pestprogramma, dat uitgaat van een set aan standaard regels, die in een bepaalde frequentie worden besproken met de leerlingen. Dit zijn regels/afspraken, die voor de hele school gelden en elk schooljaar herhaald worden, bijvoorbeeld: we noemen elkaar bij de gewone naam. Op het moment dat een regel besproken wordt in de groepen hangt deze regel ook in de gangen van de school. Mirjam Roozendaal is behalve vertrouwenspersoon ook anti-pest coördinator op school. Zij zorgt ervoor dat de aanpak van pestgedrag door de hele school heen up-to-date blijft en consequent gehanteerd wordt. Zij ondersteunt leerlingen, ouders en collega’s hierin.

Download Pestprotocol (xls)
Op De Meidoorn zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Tessa Koesen en Mirjam Roozendaal. Zij zijn er voor kinderen, ouders en collega’s. Je kunt met hen praten als je problemen of klachten hebt en daar bijvoorbeeld niet met de leerkracht over kunt of wil praten. Het gesprek is altijd in vertrouwen en zij zullen nooit iets doen zonder overleg en instemming van de betrokkenen. Zij zullen meedenken en proberen om te helpen of een oplossing te bedenken en als dat niet lukt, kijken waar je het beste naar toe kunt gaan.
Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich in de groepen 3 t/m 8 voor en vertellen zijn kort met wat voor soort zaken kinderen bij hen terecht kunnen (o.a. pesten, als je verdrietig bent of je zorgen maakt).

Ouders dragen verantwoordelijkheid voor de controle en het verwijderen van hoofdluis. Indien er thuis bij een kind neten en/of hoofdluis geconstateerd wordt, is het belangrijk dat de ouders de school en de ouder(s) van vriendjes/vriendinnetjes waarschuwen om verdere verspreiding te voorkomen.

Indien er op school bij een kind neten en/of hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u direct gebeld om het kind op te halen en wordt u voorgelicht over de verdere behandeling indien nodig. Tevens wordt door de leerkracht de luizentas meegegeven om te wassen.

Thuis zult u zelf de nodige maatregelen moeten nemen. Als u alles weer onder controle heeft en uw kind behandeld is tegen hoofdluis, mag uw kind weer naar school komen.

Het is de verantwoordelijkheid van school om preventieve maatregelen te nemen. Bij ons op school krijgen alle leerlingen een luizentas. Deze voorkomt dat de luizen overlopen van de ene naar de andere jas. Een luizentas is afsluitbaar. Ondanks ons beleid en de zorg die wij eraan besteden, bent u als ouder eindverantwoordelijk.

Onze schoolarts heeft zitting in het GG & GD – gebouw. Alle kinderen krijgen rond hun vijfde jaar een oproep voor een algemeen lichamelijk onderzoek. Inentingen vinden bij 4, 9 en 12 jaar plaats. U wordt tijdig geïnformeerd.

Indien nodig, kunt u tussentijds een bezoek aan de schoolarts brengen. Ook de leerkrachten kunnen dit voor u regelen. De school en de schoolarts wisselen relevante informatie uit.

GG & GD
Magalhaensplein 2
1057 VG Amsterdam
tel.: 020 5555723

Zo nodig worden kinderen omstreeks hun vijfde verjaardag logopedisch gescreend. Dit gebeurt op school door een logopedist van de GG&GD.

De logopedist beoordeelt niet alleen taalbegrip, taalgebruik, articulatie, maar ook stem, ademhaling, mondgedrag, luisterhouding en gehoor. Wanneer hij of zij hierbij bijzonderheden of problemen aantreft, wordt met leerkracht en ouders besproken of verdere behandeling wenselijk is.

Als u voor uw kind geen tandarts hebt, kunt u gebruik maken van de diensten van de schooltandarts. Tweemaal per jaar komt deze de leerlingen, die toestemming van hun ouders hebben, op school controleren. De behandeling vindt plaats in het behandelcentrum:

Tandarts Mariëlle v.d. Schoof
Marius Bauerstraat 30
1062 AR Amsterdam
tel.: 020-6166332(te bereiken met bus 18)